KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZETWARZANIE DANYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW STOWARZYSZENIA „WIELKA LIGA”

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Stowarzyszenie Wielka Liga z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9 informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wielka Liga z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu/projektu tj. w celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych, współpracy ze współorganizatorami i parterami projektu.
 • Wyżej wymienione dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj. współorganizatorom konkursu (zwłaszcza Koordynatorom Szkolnym/Bibliotecznym i Wojewódzkim) , w celu realizacji projektu.
 • Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i realizacji konkursu.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.