Regulamin

I
Informacje ogólne

 1. IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych.
 2. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: klasy 1-4 i 5-8.
 5. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie
  • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
  • tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju;
  • wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych;
  • promocja klasyki literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych;
  • rozpowszechnianie i odświeżanie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej;
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników;
  • aktywizacja grupy docelowej poprzez możliwość wyboru tytułu książek konkursowych
  • integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne oraz wspólne działania podczas finału – „Wielka Zabawa Rodzinna”;
  • wykorzystanie nowoczesnych technologi do promocji czytelnictwa (strona www, serwery bazodanowe);
  • promocja nowości wydawniczych, krajowej literatury współczesnej oraz współpraca ze środowiskiem wydawców i pisarzy;
  • promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie;
  • promocja systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i intensywnej pracy z tekstem wśród uczniów szkół podstawowych;
 6. Organizatorzy konkursu „Wielka Liga Czytelników”:
  1. Stowarzyszenie „Wielka Liga” – główny organizator;
  2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach;
  3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.J.Lompy w Katowicach;
  4. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
  5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach.
 7. Współorganizatorami konkursu są:
  1. doradca metodyczny do spraw bibliotek w Katowicach;
  2. koordynatorzy wojewódzcy i powiatowi.
 8. Skrócona nazwa konkursu używana w regulaminie to WLC. Strona internetowa konkursu: www.wielka-liga.pl

II
Przebieg konkursu

 1. Konkurs przebiega w czterech etapach:
  1. pierwszy – szkolno-biblioteczny: indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
  2. drugi – powiatowy: test drużynowy;
  3. trzeci – półfinały wojewódzkie: test drużynowy;
  4. czwarty – finał ogólnopolski: test drużynowy.
 2. Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się 6 listopada 2018 r. i trwa do  31 stycznia 2019 r.
  1. Celem pierwszego etapu jest wyłonienie po trzech uczestników etapu powiatowego w obu kategoriach wiekowych.
  2. Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie proponowanych przez organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów (lista książek jest dostępna na stronie internetowej konkursu www.wielka-liga.pl)
  3. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
  4. Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność.
  5. Uczestnicy konkursu po formularze WLC zgłaszają się do koordynatora pierwszego etapu konkursu w szkole lub w bibliotece publicznej.
  6. Uczestnik konkursu wypełnia formularz do danej książki tylko raz.
  7. Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice powinni wspierać dzieci, pomagać, pełnić funkcję doradczą, nakierowywać je na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice uczniów kl. 2 – 8 nie mogą wypełniać testu za dziecko.
  8. Uczniowie mogą oddawać formularze do 5 dni przed testem kwalifikacyjnym w danej placówce.
  9. Koordynator etapu szkolno-bibliotecznego może przyznać uczniowi sprawności za zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka. Maksymalnie można przyznać w ten sposób jedną sprawność.
  10. Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 6 sprawności, biorą udział w szkolnym/bibliotecznym teście kwalifikacyjnym do drugiego etapu – powiatowego.
   • Test kwalifikacyjny jest podsumowaniem pierwszego etapu i odbywa się w szkole lub bibliotece publicznej bez udziału rodziców i bez tekstu konkursowej lektury.
   • Organizator przygotuje co najmniej 2 testy eliminacyjne – do różnych książek z obu kategorii klasowych. Koordynator etapu pierwszego wybierze spośród nich po jednym teście lub opracuje własny test kwalifikacyjny do wybranej przez siebie książki.
   • Termin testu kwalifikacyjnego ustala koordynator etapu pierwszego danej placówki. Test musi być zorganizowany do 31 stycznia 2019 r.
   • Placówki (szkoły/biblioteki publicznej) uczestniczące w konkursie wyłaniają do etapu powiatowego maksymalnie po trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1 – 4 i kl. 5 – 8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym, ale nie mniej niż 80% punktów. W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzców na skutek równej liczby punktów, koordynator pierwszego etapu przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).
   • Biblioteki publiczne mogą zgłosić zwycięzców etapu pierwszego ze wszystkich swoich filii.
   • Uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu – powiatowego należy zgłosić koordynatorowi powiatowemu do 1 lutego 2019 r.
   • Uczestnicy pierwszego etapu otrzymają dyplomy. Wersja elektroniczna dyplomów zostanie przekazana koordynatorom szkolnym/bibliotecznym.
 3. Etap drugi – powiatowy zostanie rozegrany jednocześnie we wszystkich powiatach, w których będzie powołany koordynator powiatowy. Termin etapu powiatowego: 28 lutego 2019 r., o miejscu przeprowadzenia etapu powiatowego poinformują koordynatorzy powiatowi.
  1. W razie choroby lub absencji z innej ważnej przyczyny uczestnika konkursu, który zakwalifikował się do etapu powiatowego, może zastąpić go uczestnik z kolejnego miejsca z danej placówki. Fakt ten należy zgłosić koordynatorowi powiatowemu najpóźniej w dniu testu etapu powiatowego.
  2. Do półfinału wojewódzkiego awansuje jedna drużyna z każdego powiatu, która w drugim etapie uzyska najlepszy wynik z testu w tym powiecie (kl. 1 – 4 i kl. 5 – 8), ale nie mniejszy niż 80% punktów. W przypadku remisu – koordynator powiatowy organizuje dogrywkę w formie testu pisemnego – w terminie do 7 dni. W teście dogrywkowym pod uwagę będzie brana w pierwszej kolejności punktacja, a następnie czas pisania.
  3. Uczestnicy etapu powiatowego otrzymają dyplomy. Wersja elektroniczna dyplomów zostanie przekazana koordynatorom powiatowym.
 4. Półfinały wojewódzkie zostaną rozegrane jednocześnie we wszystkich województwach, w których będzie powołany koordynator wojewódzki. Termin półfinału: 28 marca 2019 r., o miejscu przeprowadzenia etapu wojewódzkiego poinformują koordynatorzy wojewódzcy.
  1. Na tym etapie nie ma już żadnych zmian w składzie zespołu. W przypadku absencji uczestnika/uczestników, drużyna wystąpi w turnieju półfinałowym w pomniejszonym składzie.
  2. Do finału ogólnopolskiego awansuje jedna drużyna z każdego województwa, która w półfinale uzyska najlepszy wynik z testu w tym województwie (kl. 1 – 4 i kl. 5 – 8), ale nie mniejszy niż 80% punktów. W przypadku remisu – koordynator wojewódzki organizuje dogrywkę w formie testu pisemnego – w terminie do 7 dni od półfinału. W teście dogrywkowym pod uwagę będzie brana w pierwszej kolejności punktacja, a następnie czas pisania.
  3. Uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymają dyplomy. Wersja elektroniczna dyplomów zostanie przekazana koordynatorom wojewódzkim.
 5. W turnieju finałowym mogą uczestniczyć tylko osoby, które brały udział w półfinale. Na tym etapie nie ma zmian w składzie zespołu. W przypadku absencji uczestnika/ uczestników, drużyna wystąpi w turnieju finałowym w pomniejszonym składzie.
  1. Finał WLC zostanie przeprowadzony 10 maja 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, ul. Wyszyńskiego 7.
  2. W przypadku remisu – organizator przeprowadzi dogrywkę w formie testu pisemnego. W teście dogrywkowym pod uwagę będzie brana w pierwszej kolejności punktacja, a następnie czas pisania.
  3. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas VIII Wielkiej Zabawy Rodzinnej, w sobotę 11 maja 2019 r. w Katowicach. Uczestnicy proszeni są o przybycie na to wydarzenie wraz z rodzicami/opiekunami, osobami towarzyszącymi. Wręczenie nagród będzie połączone z innymi atrakcjami, m.in.: z Korowodem Postaci z Książek, zabawą „Rodzina na medal”, spotkaniami autorskimi, kiermaszem książek.
 6. Dojazd uczestników na etap powiatowy, półfinał i finał odbywa się pod opieką rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionej przez nich osoby – np. nauczyciela, pracownika biblioteki.
 7. Dojazd na etap powiatowy, półfinał i finał odbywa się na koszt uczestników. Organizator gwarantuje bezpłatny nocleg w dniu finału dla uczestników konkursu oraz jednego opiekuna. Szczegółowe informacje nt. miejsc noclegowych dostępne będą na stronie www.wielka-liga.pl
 8. Decyzje komisji konkursowej dotyczące wyników etapu powiatowego, półfinału i finału są nieodwołalne.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wglądu w formularze konkursowe wszystkich etapów.

III
Zgłoszenia do konkursu

 1. Do realizacji konkursu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe i biblioteki publiczne z całej Polski, z powiatów, w których będzie działał koordynator powiatowy Wielkiej Ligi Czytelników. Placówki te zgłaszają do konkursu swoich koordynatorów szkolno-bibliotecznych.
 2. Biblioteki publiczne mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę swoich filii.
 3. Zgłoszenia podpisane przez dyrektora placówki należy dostarczyć do koordynatora powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 30 listopada 2018 r. Formularz oraz lista koordynatorów dostępne są na stronie www.wielka-liga.pl.
 4. Każda placówka wybiera z listy książek (dostępnej na stronie konkursu) 10 – 20 pozycji konkursowych z każdej kategorii wiekowej. Koordynatorzy szkolni z placówek deklarujących chęć uczestnictwa w konkursie otrzymują od organizatorów elektroniczną wersję testów wraz z kluczami odpowiedzi do wybranych przez siebie książek.
 5. Każda zarejestrowana placówka otrzymuje dostęp do swojego konta na stronie internetowej konkursu, na którym będą umieszczone elektroniczne wersje formularzy oraz inne przydatne materiały. Poprzez platformę koordynatorzy pierwszego etapu będą wprowadzać wyniki uczestników ze swojej placówki. Obowiązkiem koordynatorów jest systematyczne uzupełnianie punktacji uczniów na swoim koncie internetowym Wielkiej Ligi Czytelników.
 6. Uczniowie rejestrowani są do konkursu przez koordynatorów szkolnych/bibliotecznych na podstawie zgłoszenia udziału w konkursie zawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

IV
Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo dokonywania zmian w regulaminie, które obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie www.wielka-liga.pl
 2. Pytania związane z realizacją konkursu należy zgłaszać przez formularz zamieszczony na stronie internetowej konkursu.
 3. W przypadku innych wątpliwości dotyczących realizacji konkursu należy zgłaszać się w pierwszej kolejności do koordynatora powiatowego, a następnie do koordynatora wojewódzkiego. Lista koordynatorów wraz z danymi kontaktowymi jest dostępna na stronie konkursu.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez koordynatorów pierwszego etapu i uczestników konkursu Wielka Liga Czytelników na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji i podsumowania konkursu, w tym przeprowadzenie etapu pierwszego, powiatowego, półfinału i finału. Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na stronach internetowych i profilach społecznościowych organizatorów i współorganizatorów konkursu w celach dokumentacyjno-promocyjnych następujących danych: imię i nazwisko, klasa, szkoła oraz do upowszechniania wizerunku poprzez publikację zdjęć z realizacji projektu. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). Wizerunek uczestników konkursu jest chroniony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.).