Regulamin

I
Informacje ogólne

 1. V Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:
  • przedszkola/szkoły specjalne
  • klasy 1-4 szkół podstawowych
  • 5-8 szkół podstawowych.
 4. Cele konkursu
  • kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
  • promocja czytelnictwa;
  • tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju;
  • wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych;
  • promocja klasyki literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych;
  • rozpowszechnianie i odświeżanie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej;
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników;
  • aktywizacja grupy docelowej poprzez możliwość wyboru tytułów książek konkursowych;
  • integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne;
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii do promocji czytelnictwa (strona www, serwery bazodanowe);
  • promocja nowości wydawniczych, krajowej literatury współczesnej oraz współpraca ze środowiskiem wydawców i pisarzy;
  • promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie;
  • promocja systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i intensywnej pracy z tekstem wśród uczniów szkół podstawowych.
 5. Organizatorzy konkursu „Wielka Liga Czytelników”:
  1. Stowarzyszenie „Wielka Liga” – główny organizator;
  2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach;
  3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.J.Lompy w Katowicach;
  4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach.
 6. Przedstawiciele wyżej wymienionych Organizatorów tworzą Komitet Organizacyjny decydujący o przebiegu projektu.
 7. Współorganizatorami konkursu są Koordynatorzy Wojewódzcy i Powiatowi.
 8. Skrócona nazwa konkursu używana w regulaminie to WLC. Strona internetowa konkursu: www.wielka-liga.pl

II
Zgłoszenia do konkursu

 1. Koordynatorzy Wojewódzcy powołują do projektu Koordynatorów Powiatowych. Koordynatorzy Powiatowi, na podstawie formularza zgłoszeń, zapisują do projektu placówki (przedszkola, szkoły, biblioteki publiczne) ze swojego powiatu.
 2. Do realizacji konkursu mogą zgłaszać się przedszkola, szkoły specjalne i szkoły podstawowe oraz biblioteki publiczne z całej Polski, z powiatów, w których będzie działał Koordynator Powiatowy Wielkiej Ligi Czytelników. Placówki te zgłaszają do konkursu swoich Koordynatorów (od 1 do 3), zwanych Koordynatorami Placówki.
 3. Biblioteki publiczne mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę swoich filii.
 4. Zgłoszenia podpisane przez dyrektora placówki należy dostarczyć do Koordynatora Powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 10 stycznia 2020 r. Formularz zgłoszeniowy oraz wykaz Koordynatorów dostępne są na stronie www.wielka-liga.pl.
 5. Każda zarejestrowana przez Koordynatora Powiatowego placówka otrzymuje wiadomość e-mail z dostępem do konta internetowego znajdującego się na platformie projektu Wielka Liga Czytelników (www.wielka-liga.pl). Na koncie tym będą umieszczone elektroniczne wersje formularzy konkursowych oraz materiały dotyczące konkursu. Poprzez platformę Koordynatorzy pierwszego etapu będą wprowadzać wyniki uczestników ze swojej placówki. Obowiązkiem Koordynatorów jest systematyczne uzupełnianie punktacji uczestników na swoim koncie internetowym na platformie WLC.
 6. Organizatorzy WLC udostępniają listę książek konkursowych dla uczestników, z której Koordynatorzy Placówek wybierają od 10 do 20 pozycji w każdej kategorii wiekowej. Wybrane tytuły obowiązują w danej placówce. Po zatwierdzeniu wyboru książek w systemie zmiany tytułów są niemożliwe.
 7. Organizatorzy WLC udostępniają Koordynatorom z przedszkoli i szkół specjalnych elektroniczną wersję Pamiętnika Młodego Czytelnika.
 8. Organizatorzy WLC udostępniają Koordynatorom ze szkół i bibliotek publicznych elektroniczną wersję testów wraz z kluczami odpowiedzi do wybranych przez siebie książek.
 9. Przedszkolaki/uczniowie rejestrowani są do konkursu przez Koordynatorów Placówek na podstawie zgłoszenia udziału w konkursie zawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ucznia. Warunkiem udziału dziecka/ucznia w konkursie jest podanie adresu e-mail, koniecznego do aktywacji konta uczestnika.

III
Przebieg konkursu w przedszkolach i szkołach specjalnych

 1. Projekt w przedszkolach i szkołach specjalnych przebiega w dwóch etapach:
  1. Etap pierwszy (25 listopada 2019 r. – 13 marca 2020 r.): czytanie 10 książek w domu przez dzieci i ich rodziny oraz uzupełnianie Pamiętnika Młodego Czytelnika. Etap składa się z następujących działań:
   • Wypełnienie przez rodzica/opiekuna formularza zgłoszeniowego i przekazanie Koordynatorowi przedszkola/szkoły specjalnej.
   • Udostępnienie uczestnikom elektronicznego pliku z Pamiętnikiem Młodego Czytelnika przez Koordynatora Placówki.
   • Wydrukowanie i złożenie Pamiętnika Młodego Czytelnika przez rodzica/opiekuna. Pamiętnik to podstawowe narzędzie konkursu – jest to książeczka do rodzinnego uzupełniania na
    podstawie przeczytanych książek.
   • RODZINNE CZYTANIE – czytanie dziecku przez rodzica/opiekuna 10 dowolnych książek z listy konkursowej przedszkola/szkoły specjalnej.
   • Rozmawianie z dzieckiem na temat treści oraz odbioru książki przez dziecko (np. ulubiona postać, ulubione wydarzenie).
   • Tworzenie przez dziecko w Pamiętniku Młodego Czytelnika rysunku do każdej z 10 przeczytanych książek oraz uzupełnianie przez rodzica/opiekuna odpowiednich rubryk na podstawie
    książki i rozmowy z dzieckiem.
   • Przekazanie Koordynatorowi Placówki wypełnionego Pamiętnika Młodego Czytelnika.
   • Sprawdzenie Pamiętnika i wpisanie zaliczenia sprawności czytelniczych w systemie obsługi projektu przez Koordynatora Placówki. Za jeden opis książki z rysunkiem przyznaje się
    jedną sprawność. Maksymalna liczba sprawności do uzyskania wynosi 10.
   • Po sprawdzeniu Koordynatora Placówki zwraca Pamiętnik rodzicowi/opiekunowi.
  2. Etap drugi (maj/czerwiec 2020 r.) – wyróżnienie uczestników z kompletem 10 sprawności przez Koordynatora Placówki:
   • Uczestnicy, którzy prawidłowo wypełnią Pamiętnik Młodego Czytelnika otrzymają Dyplom Aktywnego Czytelnika.
   • Organizatorzy WLC udostępnią Koordynatorom Placówek na platformie WLC projekty dyplomów dla uczestników konkursu.
   • Koordynator Placówki wręczy dyplomy za aktywny udział w projekcie.
   • Zachęca się, aby wyróżnienia były wręczane podczas uroczystości organizowanych w placówce (np. festyny, pikniki, spotkania).

IV
Przebieg konkursu w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych

 1. Konkurs przebiega w trzech etapach:
  1. Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
  2. Etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
  3. Etap trzeci (powiatowy) – test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych.
 2. Etap pierwszy konkursu – sprawności czytelnicze.
  1. Etap pierwszy rozpoczyna się 25 listopada 2019 r. i trwa do 13 marca 2020 r.
  2. Formularz zgłoszeniowy można pobrać u Koordynatora Placówki lub ze strony internetowej konkursu (www.wielka-liga.pl). Formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun i przekazuje Koordynatorowi Placówki.
  3. Koordynator wpisuje uczestników na platformę WLC.
  4. Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek konkursowych wybranych przez Koordynatora Placówki oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Maksymalna liczba sprawności do zdobycia – 10.
  5. Testy do przeczytanych książek udostępnia uczestnikowi konkursu Koordynator Placówki. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
  6. Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność.
  7. Uczestnik konkursu wypełnia formularz do danej książki tylko raz.
  8. Niezaliczenie testu nie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Uczestnik może kontynuować udział w projekcie i wypełniać testy do innych książek.
  9. Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.
  10. Uczniowie mogą oddawać formularze konkursowe pierwszego etapu do 13 marca 2020 r.
  11. Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za:
   • zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka;
   • wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki lub plakatu promującego czytelnictwo.
  12. Tylko Ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą komplet 10 sprawności, mogą wziąć udział w kolejnym etapie konkursu – szkolnym/bibliotecznym teście kwalifikacyjnym.
  13. Organizatorzy WLC udostępnią Koordynatorom Placówek na platformie WLC projekty dyplomów dla uczestników etapu pierwszego. Dyplomy zostaną wręczone przez Koordynatora Placówki. Przewiduje się następujące rodzaje dyplomów:
   • Dyplom Aktywnego Czytelnika – dla uczestników, którzy zdobyli minimum 6 sprawności;
   • Dyplom Znakomitego Czytelnika – dla uczestników, którzy zdobyli komplet 10 sprawności.
 3. Etap drugi konkursu – test kwalifikacyjny.
  1. Etap drugi powinien zostać zorganizowany w terminie od 16 do 27 marca 2020 r. Datę przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego ustala Koordynator Placówki.
  2. Etap odbywa się w szkole lub bibliotece publicznej bez udziału rodziców i bez tekstu konkursowej lektury.
  3. Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki.
  4. Koordynator Placówki do 14 lutego 2020 r. podaje uczestnikom konkursu tytuły wybranych książek do testu kwalifikacyjnego.
  5. Organizator przygotuje co najmniej 2 testy eliminacyjne – do dwóch różnych książek z obu kategorii klasowych. Testy w wersji elektronicznej będą dostępne na platformie WLC od 3 lutego 2020 r.
  6. Koordynator Placówki spośród udostępnionych testów wybierze po jednym dla każdej z kategorii lub opracuje własne testy kwalifikacyjne do wybranych przez siebie książek.
  7. Placówki (szkoły/biblioteki publiczne) uczestniczące w konkursie wyłaniają do etapu powiatowego maksymalnie po trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1–4 i kl. 5–8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym, ale nie mniej niż 80% punktów.
  8. W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzców na skutek równej liczby punktów, Koordynator pierwszego etapu przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).
  9. Biblioteki publiczne mogą zgłosić zwycięzców etapu drugiego ze wszystkich swoich filii.
  10. Uczestników zakwalifikowanych do etapu trzeciego – powiatowego należy zgłosić Koordynatorowi Powiatowemu do 31 marca 2020 r.
  11. Organizatorzy WLC udostępnią Koordynatorom Placówek na platformie WLC projekty dyplomów dla uczestników etapu pierwszego i drugiego.
  12. Uczestnicy etapu drugiego otrzymają dyplomy od Koordynatora Placówki. Przyznane zostaną następujące tytuły:
   • Dyplom Mistrza oraz I i II Wicemistrza Szkoły/Biblioteki;
   • Dyplom uczestnika II etapu Wielkiej Ligi Czytelników.
 4. Etap trzeci (powiatowy) – drużynowy test powiatowy.
  1. Etap zostanie rozegrany jednocześnie we wszystkich powiatach, w których będzie powołany Koordynator Powiatowy. Termin etapu powiatowego: 28 kwietnia 2020 r.
  2. Szczegółowe warunki przebiegu etapu powiatowego będą opisane w instrukcji przeprowadzenia etapu powiatowego Wielkiej Ligi Czytelników.
  3. O miejscu przeprowadzenia etapu powiatowego uczestników poinformują Koordynatorzy Powiatowi.
  4. W razie choroby lub absencji z innej ważnej przyczyny uczestnika konkursu, który zakwalifikował się do etapu powiatowego, może zastąpić go uczestnik z kolejnego miejsca z danej placówki. Fakt ten należy zgłosić Koordynatorowi Powiatowemu najpóźniej w dniu testu etapu powiatowego.
  5. Przyznane zostaną następujące tytuły:
   • Za zajęcie I miejsca – Mistrz Powiatu;
   • Za zajęcie II miejsca – I Wicemistrz Powiatu;
   • Za zajęcie III miejsca – II Wicemistrz Powiatu;
   • Wyróżnienie (dla wszystkich drużyn, które uzyskają co najmniej 80% punktów).
  6. Uczestnicy etapu powiatowego otrzymają dyplomy.
  7. Organizatorzy WLC udostępnią Koordynatorom Powiatowym na platformie WLC projekty dyplomów dla uczestników etapu powiatowego.

V
Informacje dodatkowe

 1. Dojazd uczestników na etap powiatowy odbywa się pod opieką rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionej przez nich osoby – np. nauczyciela, pracownika biblioteki.
 2. Dojazd na etap powiatowy odbywa się na koszt uczestników.
 3. Decyzje komisji konkursowej dotyczące wyników etapu powiatowego są nieodwołalne.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wglądu w wypełnione formularze konkursowe wszystkich etapów.
 5. Placówki realizujące projekt Wielka Liga Czytelników mają możliwość ubiegania się o przyznanie Certyfikatu Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”. Zasady ubiegania się o Certyfikat są ujęte w odrębnym regulaminie.

VI
Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo dokonywania zmian w regulaminie, które obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie www.wielka-liga.pl
 2. Pytania związane z realizacją konkursu należy zgłaszać przez formularz zamieszczony na stronie internetowej konkursu.
 3. W przypadku innych pytań lub wątpliwości dotyczących konkursu należy zgłaszać się w pierwszej kolejności do Koordynatora Powiatowego, a następnie do Koordynatora Wojewódzkiego. Lista Koordynatorów wraz z danymi kontaktowymi będzie dostępna na stronie konkursu.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Koordynatorów i uczestników konkursu Wielka Liga Czytelników na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji i podsumowania konkursu, w tym przeprowadzenia wszystkich etapów konkursu. Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na stronach internetowych i profilach społecznościowych organizatorów i współorganizatorów konkursu w celach dokumentacyjno-promocyjnych następujących danych: imię i nazwisko, klasa, szkoła oraz do upowszechniania wizerunku poprzez publikację zdjęć z realizacji projektu. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). Wizerunek uczestników konkursu jest chroniony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI

 

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW” EDYCJA 2019/2020

Mistrzostwa Lokalne

REGULAMIN

– aktualizacja związana ze stanem epidemiologicznym w kraju i ograniczeniami w funkcjonowaniu placówek oświatowych i kulturalnych

I. Etap pierwszy

 1. Etap pierwszy konkursu – zdobywanie sprawności czytelniczych, zostaje wydłużony do środy 6 maja 2020 r. Jest to ostatni dzień przekazywania Koordynatorom Placówek Pamiętników Młodego Czytelnika (przedszkola, szkoły specjalne, biblioteki publiczne) oraz formularzy konkursowych (szkoły podstawowe, biblioteki publiczne).

II. Etap drugi – test kwalifikacyjny – mistrzostwa szkoły/biblioteki

 1. Test kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony 11 maja 2020 r.
 2. Test dotyczy książki wskazanej przez Koordynatora Placówki.
 3. O formie i sposobie przeprowadzenia testu decyduje Koordynator Placówki.
 4. Przykłady sposobu przeprowadzenia testu:
  1. Uzupełnianie przez uczniów quizu online, przygotowanego przez Koordynatora Placówki na podstawie testu kwalifikacyjnego. Quiz powinien być udostępniony o wcześniej określonej porze i dostępny w określonym czasie (np. przez 1 godzinę).
  2. Przesyłanie testu pocztą elektroniczną do uczestników o konkretnej godzinie. Powinien być przyznany limit czasowy na sporządzenie i przesłanie odpowiedzi (np. 1 godzina). Należy wskazać sposób spisywania odpowiedzi: np. w notatniku czy innym edytorze tekstowym (nr pytania i odpowiedź), bezpośrednio w wiadomości e-mail czy też w wiadomości w dzienniku elektronicznym, wprowadzania odpowiedzi bezpośrednio do formularza edytowalnego (np. w programie Word). Należy wskazać sposób przesłania odpowiedzi: np. poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny, platforma edukacyjna.
 5. Przy podejmowaniu decyzji o sposobie przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego należy wziąć pod uwagę możliwości organizacyjne instytucji oraz uczestników.
 6. Testy kwalifikacyjne w formacie pdf są dostępne dla Koordynatorów Placówek w systemie obsługi projektu, w magazynie plików. Zostaną tam również umieszczone testy w formacie edytowalnej – docx.
 7. Koordynator Placówki wprowadza wyniki testu kwalifikacyjnego w systemie obsługi projektu do 15 maja 2020 r.

III. Etap trzeci – test finałowy – mistrzostwa powiatu

 1. Test powiatowy zostanie przeprowadzony w czwartek 28 maja 2020 r. o godz. 12.00.
 2. W teście bierze udział od 1 do 3 najlepszych uczestników testu kwalifikacyjnego w obu kategoriach. Warunkiem jest zdobycie minimum 80% punktów w teście kwalifikacyjnym.
 3. Test będzie pisany przez finalistów indywidualnie. Punkty uczestników z jednej placówki nie będą sumowane.
 4. Test będzie miał formę internetowego formularza konkursowego.
 5. Czas trwania testu: 45 minut.
 6. W dniu 21 maja 2020 r. o godz. 12.00 zostanie przeprowadzony test próbny mający na celu usprawnienie przebiegu testu finałowego. Test ten będzie polegał na wypełnieniu kilku rubryk w formularzu i wysłaniu formularza. Nie będzie on oceniany. Udział w teście próbnym nie jest obowiązkowy, ale mocno zalecany. Organizacja testu próbnego przyniesie korzyści dla organizatorów, koordynatorów i uczestników, gdyż pozwoli na sprawdzenia możliwości technicznych oraz poprawności i sposobu działania formularzy konkursowych.
 7. W połowie maja zostanie przesłana do koordynatorów szczegółowa instrukcja przebiegu etapu finałowego.

IV. APEL DO RODZICÓW, UCZESTNIKÓW I KOORDYNATORÓW

Zwracamy się z apelem do uczniów, rodziców i koordynatorów, aby kolejne etapy Wielkiej Ligi Czytelników traktować jako pożyteczną rozrywkę, a nie jako stresujące wydarzenie. Niech udział w tych etapach sprawia radość i nie obciąża umysłu nadmiernym napięciem. Bawmy się czytając książki, świętujmy rywalizując ze sobą w duchu życzliwości i szacunku.